Splošni pogoji poslovanja z nepremičninami

Nepremičninska družba: EMONA NEPREMIČNINE d.o.o., Kersnikova ulica 6, Ljubljana.

Naročnik: fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju

Pogodba o posredovanju: s pisno pogodbo o posredovanju se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Plačilo za posredovanje

Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4% od pogodbene cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin. Če posrednik posreduje za obe stranki najemne ali prodajne pogodbe, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila provizije tudi, če stranki pozneje odstopita od sklenjene prodajne pogodbe in v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo glede predmetne nepremičnine, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravil nepremičninski posrednik in je bila sklenjena v šestih mesecih po prenehanju te pogodbe. V primeru, da naročnik pridobljene podatke o predstavljenih nepremičninah oziroma njihovih lastnikih posreduje tretjim osebam ali jih kako drugače uporabi tako, da bi to škodovalo poslovanju posrednika, je odgovoren za škodo, ki bi s tem nastala.

V primeru kršitev določb iz prejšnjega odstavka je naročnik nepremičninski družbi dolžan plačati pogodbeno kazen v višini dvojnega plačila posredniške provizije (4%).

Storitve posredovanja, ki so zajete v plačilu za posredovanje

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročnika, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • seznanjanje naročnika in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine,
 • vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z
 • nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini,
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,
 • seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje,
 • na ugotovljene napake,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila,
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način,
 • seznanjanje naročnika z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročnika,
 • telefonsko komuniciranje s strankami,
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Vse stroške zgoraj navedenih opravil, razen odmerjenih davkov in taks, krije nepremičninska družba.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročnika ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje provizije.

 

Dodatne storitve:

Vrsto in višino stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja po posebnem pisnem naročilu, naročnika, zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja:

 • sestava prodajne, služnostne ali najemne pogodbe (260 EUR)
 • sestava predpogodbe (100 EUR)
 • izpolnjevanje davčnih formularjev (60 EUR)
 • primopredaja nepremičnine in sestava zapisnika (50 EUR)
 • sestava zemljiškoknjižnega predloga (60 EUR)
 • cenitev tržne vrednosti nepremičnine (120 EUR)
 • pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska ali mapne kopije (12 EUR)
 • pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (18 EUR)
 • pridobitev lokacijske informacije za grqadnjo objektov (35 EUR)

Navedene cene ne vsebujejo DDV. Podjetje EMONA NEPREMIČNINE d.o.o. ni davčni zavezanec.

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki niso skladna s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

Ljubljana, dne 15.05.2017
EMONA NEPREMIČNINE D.O.O

Kontakt

*
*
*